5 stars on Play Store

Tra ve may bayPlay Store5

Ứng dụng có sử dụng dữ liệu về thông tin thiết bị để phục vụ cho việc thống kê số liệu nhằm cài thiện chất lượng phục vụ và hoàn thiện phần mềm. Việc sử dụng phần mềm là đồng sự đồng ý việc sử dụng dữ liệu này!

Applications uses data about equipment information to serve the statistical data to improve service quality and finishing software. Using this app, you agree the  privacy policy that’s software can use  device’s data !